Regulamin i polityka prywatności

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Serwis www.narty-wlochy.pl, zwany dalej „Serwisem” umożliwia:
  • zapoznanie się, w szczególności przy użyciu wyszukiwarki, z rodzajami oferowanych miejsc noclegowych w hotelach i apartamentach,
  • zgłoszenie zapytania o przedstawienie oferty miejsc noclegowych,
  • dokonanie ubezpieczenie KL, NNW, OC za pośrednictwem partnerów świadczacych usługi ubezpieczeniowe,
  • zapisanie się do serwisu ofert specjalnych, otrzymywanych e-mailem w ramach Serwisu.
 2. Właścicielem Serwisu jest Ski Planet sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Świdnicy, przy ul. Dębowej 3, wpisana do KRS pod numerem 0000366784, NIP: 973-08-67-615, wpisana do Centralnej Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod numerem: 07/2006.

Warunki świadczenia usług.

 1. Zapoznanie się z rodzajami oferowanych miejsc noclegowych.
  • W Serwisie umieszczony został wybór miejsc noclegowych oferowanych przez Ski Planet sp. z o.o. sp. k.
  • Ceny miejsc noclegowych prezentowane są w EURO. Cena zawarta w umowie wyrażona jest w PLN i zostaje przeliczana z EURO wg aktualnego kursu sprzedaży Banku ING S.A. Cena przeliczana jest na PLN w dniu stworzenia umowy. Niezależnie od tego, kiedy dokonana będzie płatność, przy zachowaniu terminów płatności zawartych w umowie.
  • Informacja o miejscach noclegowych na stronie www nie oznacza, że są one dostępne w rzeczywistości w ofercie Ski Planet sp. z o.o. sp. k.
 2. Zgłoszenie zapytania o rezerwację miejsc noclegowych.
  • W celu zgłoszenia zapytania o rezerwację miejsc noclegowych konieczne jest wypełnienie formularza na stronie www lub napisanie e-maila lub kontakt telefoniczny.
  • Wstępna kalkulacja miejsc noclegowych zostanie przesłana drogą elektroniczną bądź przedstawiona telefonicznie w najszybszym, możliwym terminie.
  • Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przesłanie kalkulacji drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celu wyjaśnienia treści kalkulacji przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyrażania zgody przy formularzu.
  • Po zaakceptowaniu przez Użytkownik Serwisu przedstawionej rezerwacji miejsc noclegowych zostaje spożądzona umowa w sprawie sprzedaży miejsc nocegowych.
 3. Zawarcie umowy w sprawie sprzedaży miejsc noclegowych.
  • Rodzaj usługi. Ski Planet sp. z o.o. sp. k. informuje Klienta, że przedmiotem umowy w sprawie sprzedaży miejsc nocegowych nie jest impreza turystyczna, ani pośredniczenie na zlecenie Klienta w zawarciu umowy świadczenie usług turystycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych, co oznacza, że Klient zawiera umowy ubezpieczenia we własnym imieniu i na własny rachunek.
  • Płatności. Zaliczkę i pozostałą część ceny należy uiścić w złotych polskich, najpóźniej w terminach wskazanych w umowie, z zachowaniem drogi bankowej, na rachunek Sprzedającego numer (PLN): 22 1050 1748 1000 0023 3066 4562 lub w euro na rachunek (EUR) IBAN: PL 44 1050 1575 1000 0023 3066 4901 BIC(SWIFT): INGBPLPW, podając w tytule płatności:
   1) numer niniejszej umowy,
   2) oraz imię i nazwisko Klienta
   Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia w banku wykonalnego polecenia przelewu należności. Kwoty zapłaty zaliczki i pozostałej części są przeliczane na złote po kursie sprzedaży euro ING Banku Śląskiego S.A. kolejno z dnia utworzenia umowy i z dnia zapłaty pozostałej części wskazanej w umowie.
  • Po wykonaniu usługi zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług Sprzedający wystawi Klientowi fakturę VAT marża.
  • Odszkodowania umowne: W przypadku, gdy Sprzedający, po uiszczeniu przez Klienta ceny łącznej wymienionej w umowie, nie wykonał świadczenia zawartego w umowie, Sprzedający zapłaci Klientowi odszkodowanie umowne w wysokości ceny łącznej. Klient ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w razie poniesienia szkody przekraczającej wysokość odszkodowania umownego zastrzeżonego powyżej. W przypadku, gdyby Klient, po wpłaceniu zaliczki, zrezygnował ze świadczenia wymienionego w umowie zobowiązany jest do pokrycia rzeczywistych kosztów odwołania umowy nie większych niż:
   1) w razie rezygnacji na 30 dni lub więcej przed datą wyjazdu – 30 % ceny łącznej wymienionej w umowie,
   2) w razie rezygnacji na 30-7 dni przed datą wyjazdu – 70% ceny łącznej wymienionej w umowie,
   3) w razie rezygnacji na 6-1 dni przed data i dniu wyjazdu – 100% ceny łącznej wymienionej w umowie.
  • Warunek zawieszający. Wszelkie zmiany umowy i odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zachowania formy pisemnej. W części nieuregulowanej umowa stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy będą rozstrzygane przez właściwy sad powszechny.
 4. Serwis ofert specjalnych otrzymywanych e-mailem.
  • Użytkownik Serwisu może podać adres e-mail celem wysyłania na ten adres ofert specjalnych.
  • Wpisując adres Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przesyłanie ofert specjalnych.
 5. Niewiążący charakter Serwisu
  Wszelkie informacje opublikowane w Serwisie, w szczególności materiały dotyczące miejsc noclegowych i cen, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. W szczególności zgłoszenie zapytania o rezerwację miejsc noclegowych lub zapisanie się do serwisu ofert specjalnych e-mailem, a także przesłanie kalkulacji miejsc noclegowych lub oferty e-mailem nie powoduje zawarcia umowy i nie stanowi oferty.

Ochrona danych osobowych.

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Ski Planet sp. z o.o. sp. k. zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Dane osobowe są przetwarzane przez Ski Planet sp. z o.o. sp. k. z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
  3. Dane osobowe Klientów (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, nr rachunku bankowego) będą przetwarzane w celu przygotowania umowy lub wykonania zawartej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Jeżeli wykonanie usługi będzie wymagało podania innych, aniżeli wskazanych wyżej danych osobowych, Ski Planet Sp. z o.o. Sp. K. przed zawarciem umowy poinformuje o kategoriach potrzebnych dodatkowo danych i celu ich przetwarzania. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie umowy (w aspekcie rezerwacji, zameldowania, rozliczenia usługi, obsługi Klienta).
  4. Ski Planet Sp. z o.o. Sp. K. nie profiluje przetwarzanych danych osobowych, tzn. nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany.
  5. Ski Planet Sp. z o.o. Sp. K. nie ustanowiła Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia, wnioski lub skargi z zakresu przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres email: info@ski-planet.pl lub na adres siedziby spółki.
  6. W czasie, gdy dane będą przetwarzane, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych i prawo do sprostowania danych. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych dotyczy wyłącznie adresu email i numeru telefonu po wykonaniu usługi.
  7. Dane osobowe będą przekazane do podmiotów prowadzących obiekty noclegowe w celu wykonania umowy.
  8. Dane osobowe są przetwarzane jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych (w szczególności przez okres gromadzenia danych na potrzeby rachunkowości). Po tym okresie bezpiecznie usuniemy przetwarzane dane osobowe.
  9. Klient ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).

Postanowienia końcowe, prawa autorskie.

 1. Ski Planet sp. z o.o. sp. k. dokłada wszelkich możliwych starań, aby informacje zawarte w Serwisie (w szczególności materiały dotyczące rodzaju i zakresu świadczeń, ceny) wolne były od błędów i pomyłek, tym niemniej nie gwarantuje, iż błędy i pomyłki takie nie występują, w związku z czym wiążący charakter mają informacje wskazane w zawartej z Klientem (Użytkownikiem Serwisu) umowie w sprawie sprzedaży miejsc nocegowych.
 2. Ski Planet sp. z o.o. sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu. Ski Planet sp. z o.o. sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Serwisu. Ski Planet sp. z o.o. sp. k. przypomina o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, takich jak w szczególności możliwość przejęcia przez osoby lub podmioty nieuprawnione danych w trakcie ich teletransmisji.
 3. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się, że nie będą podejmowali działań zmierzających do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Dodatkowe pytania, a także reklamacje związane z użytkowaniem Serwisu prosimy kierować do Operatora Serwisu: Ski Planet sp. z o.o. sp. k. tel. (071) 725 40 68,
 5. Autorskie prawa majątkowe do materiałów zamieszczonych w Serwisie przysługują:
  • Ski Planet sp. z o.o. sp. k.
  • Fototeca di Trentino Spa e APT Val di Fiemme – FOTO DI S. Angelani, P. Orler Dellasega, A. Campanile,
  • Fototeca Trentino S.p.A. – FOTO DI Foto Fizza, Photo By Ludwig, Alessandro Gardin, Bruno Fontanesi, Carlo Baroni, Corrado Poli, Ettore Perazzini, Flavio Faganello, Gianni Zotta, Giorgio De Vecchi, Giovanni Cavulli, Michele Fontana, Pierluigi Orler Dellasega, Piero Cavagna, Pietro Lattuada, Raoul Jacometti, Roberto Besana, Roberto Cavulli, Ronny Kiaulehn, Silvano Angelina, Silvano Monchi, Ugo Visciani, Valerio Banal, Walter Turcato,
  • APT Canazei,
  • Cons. Impianti a Fune Val di Fassa,
  • APT Val Gardena,
  • Consorzio Turistico Plan de Corones,
  • APT Val di Sole,
  • APT Livigno,
  • Hotele i Apartamenty umieszczone w ofercie Ski Planet sp. z o.o. sp. k.

  Użytkownicy Serwisu mają prawo, wyłącznie w celach prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron.

 6. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Ski Planet sp. z o.o. sp. k. poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.narty-wlochy.pl. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na powyższej stronie.

17

LAT NA
RYNKU

218 tys.

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

300

HOTELI WE
WŁOSZECH

ZADZWOŃ

71 725 40 68